Adatkezelés, Adatvédelem

A honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a felek között létrejött szerződéshez a vevőnek, mint e viszonylatban felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A honlapot működtető Derby-Túr Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Derby-Túr Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha az arra jogosult valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy azt jóváhagyja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

Az eladó a szolgáltatás/termékértékesítés nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges azonosító adatokat.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a felek között a szerződés létrejöjjön, a számlát a Derby-Túr Kft., mint eladó ki tudja állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, a vevőnek, mint megrendelően az alábbi információkat kell megadnia:

1. Vezeték és keresztnév/cégnév
2. Cím/Székhely
3. Telefonszám
4. Postázási cím (ha eltér a megadott címtől)
5. számlázási cím
6. elektronikus levelezési cím (e-mail)

Az adatokat a Derby-Túr Kft. kizárólag arra használja, hogy a vevő megrendelését teljesítse, illetve ellássa a vevőt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, hírlevelet küldjön a vevő részére. Amennyiben ezen hírlevélre nem tart igényt a vevő, abban az esetben ezen szolgáltatást bármikor írásban kérheti megszüntetni.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket a Derby-Túr Kft., mint adatkezelő úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelést érintő panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény e rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható

Társaságunk (a reklámozó) és a Társaságunkkal kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A www.e-kamion.com weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat, a Társaságunk dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységet az adatvédelmi törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.